aconsa@aconsa-lab.com +34 93 434 21 24

Anàlisi d’aigua

A Aconsa centrem la nostra activitat en l’anàlisi d’aigües tant de consum, recreatives, control de càrregues continentals i aigües residuals amb tècniques com de microbiologia clàssica i biologia molecular.

Demanar informació

Procurem el bon ús dels recursos hídrics

L'aigua té una gran importància en sectors com l'agricultura, la ramaderia, i la indústria, a més de representar un bé clau per a la sostenibilitat i la vida de la planeta, i el seu mal estat pot afectar greument la salut humana i el medi ambient. Per això un laboratori acreditat com Aconsa procura que l'ús dels recursos hídrics sigui saludable i sostenible, complint amb les diferents normatives i legislacions vigents i optimitzant la gestió completa de tot el procés de laboratori, començant per la presa de mostres, fins al lliurament dels resultats finals.

Aigües de consum, industrials i recreatives

Control de Legionella en instal·lacions de risc

Estem capacitats per a la detecció de Legionella en l'aigua, essent una tècnica acreditada ISO/IEC 17025 des de l'any 2012. Treballem en les matrius en les quals pot trobar-se, des d'aigües procedents de xarxes de distribució d'aigües potables (hotels, hospitals, instal·lacions esportives, etc.) fins a aigües procedents de circuits industrials (torres de refrigeració, humidificadors industrials, condensadors evaporatius, etc.). Ens caracteritza un processament ràpid de les mostres, que ens permet realitzar una comunicació amb caràcter immediat dels resultats positius.

Saber-ne més

Ampli ventall d'anàlisi amb tecnologies i tècniques pioneres

Oferim a aquest efecte una àmplia varietat d'anàlisis químiques, microbiològiques, cromatogràfiques i organolèptiques, que detecten microorganismes com l'Escherichia coli, enterococs, Clostridium perfringens, bacteris coliformes fecals i totals, així com metalls pesants, calci, pesticides, pH, conductivitat, etc., que procuren evitar malalties bacterianes i enverinaments a curt i llarg termini, i que la qualitat de l'aigua (olor, color, sabor) sigui la màxima possible, seguint criteris com els recollits en la Norma UNE-EN ISO / IEC 17025.

Les nostres anàlisis d'aigua més demandades

Anàlisi de potabilitat

Verifiquem, d'acord amb el Reial Decret 140/2003, la potabilitat de l'aigua per determinar les seves qualitats de salubritat, qualitat i neteja sanitària i així evitar possibles riscos per a la salut en el seu consum. Alguns exemples de paràmetres que analitzem són:
 • Olor
 • Sabor
 • Terbolesa
 • Color
 • Conductivitat
 • E. coli

Anàlisi d'aigües residuals i subterrànies

Comprovem, d'acord amb les normatives europees i la legislació espanyola, diferents paràmetres en les aigües residuals segons el seu origen (industrials, urbanes, agrícoles), per garantir el seu correcte abocament controlant les càrregues contaminants. Alguns exemples són:
 • DQO (demanda química d'oxigen)
 • Amoníac
 • Sòlids sedimentables
 • Nitrògen total
 • MI (materias inhibidoras)

Anàlisi de piscines i altres aigües recreatives

Analitzem l'aigua de piscines a l'ésser emplenades, ja que després de canvis ambientals com pluja (que provoca una gran concentració de partícules) o calor (que provoca l'evaporació de l'aigua) la proporció d'aigua tractada i de nova reposició varia i per tant la seva composició en clor, pH, etc. també varia. Algunes anàlisis d'aigua de piscines que duem a terme, d'acord amb el Reial Decret 742/2013 i altres normatives són:
 • pH
 • Clor
 • Escherichia coli
 • Staphylococcus aureus
 • Pseudomonas aeruginosa.

Alimentari, ambiental i de l'aigua

Anàlisi microbiològica

En el nostre laboratori de biologia molecular portem a terme tècniques d'identificació de patògens com Salmonella, Listeria, o E. coli, com la reacció en cadena de la polimerasa (PCR), i també la vqPCR, per a la detecció i recompte de Legionella en aigua

Saber-ne més